Bedrijfstakken

“Dit gaat verder dan een cijferstaatje. Werkvloer, directie, stakeholders en ERA: iedereen was er intensief bij betrokken.”

Hans Hessing - Directeur Operational Excellence Hessing BV

Automotive

Wat omzet betreft is de automobielindustrie wel één van de belangrijkste economische sectoren ter wereld.

Door de lage marges van deze sector vervult de automobielindustrie een voortrekkersrol op het gebied van uitgaven- en leveranciersmanagement.

Financiële diensten

Tot de bancaire en financiële dienstensector behoren banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsondernemingen.

Deze organisaties houden zich bezig met monetaire transacties en creëren, liquideren, kopen en verkopen activa zoals aandelen, obligaties en verzekeringen.

Bouw en techniek

Bouw en techniek omvat bouwbedrijven, industriële constructies en bedrijven die toezicht houden op civieltechnische werken zoals dammen, wegen en bruggen.

De vraag naar bouwkundige en -technische diensten is gerelateerd aan demografische trends en economische gezondheid.

Onderwijs

Met onderwijs worden organisaties bedoeld die training en scholing aanbieden aan zowel jongeren als volwassenen (scholen, universiteiten, hogescholen, beroepsorganisaties en centra voor beroepsopleiding, enz.).

Deze organisaties kunnen openbaar, particulier of zonder winstoogmerk zijn.

Het zorgen voor financiële middelen is voor onderwijsaanbieders soms verbonden met inschrijvingsgelden en studieprestaties.

Kosten  beheersbaar houden is daarom absolute noodzaak.

Welzijnssector

Tot de gezondheids- en sociale zorg worden particulieren en openbare ziekenhuizen gerekend, alsmede klinieken, tandartsen, verzorgingshuizen, hospices en alle bedrijven die goederen en diensten leveren voor de behandeling van patiënten.

Het is één van ’s werelds grootste en snelst groeiende bedrijfstakken.

Deze sector is echter wel afhankelijk van overheidsinvestering en regulering en met de toenemende vergrijzing zijn kosten cruciaal.

Food & Catering services

Deze categorie omvat hotels, restaurants en diverse dienstverleners voor de toeristische industrie.

Het succes van de sector hangt af van een aantal variabelen zoals het economisch klimaat, besteedbaar inkomen, vrijetijdsbesteding, weersomstandigheden, enz.

Productie

Bedrijven in de verwerkende industrie zetten grondstof om in gereed product, variërend van FMCG tot meer complexe producten die aan klein- of groothandelaren worden verkocht.

Naargelang het economische klimaat kunnen de productiekosten snel veranderen.

Non-Profit

Organisaties zonder winstoogmerk (OZW), ook wel genoemd de vrijwilligerssector, kunnen openbaar of particulier zijn, maar niet gericht op het maken van winst.

De doelstellingen van OZW’s bestaan hoofdzakelijk uit de ondersteuning van sociale, politieke of gemeenschapsgebonden doelen: sportclubs, vakbonden, gespreksgroepen, etc. OZW’s zijn afhankelijk van contributies, liefdadige giften, subsidies en belastingvrijstellingen om te overleven.

Professionele diensten

Deze omvatten bedrijven die oplossingen aanbieden ter ondersteuning van de administratieve behoeften van cliënten. Zoals accountants, advocaten, reclame en marketing, IT, HR, enz..

Business presentation

Publieke sector

Hoewel haar grootte sterk afhangt per land, vertegenwoordigt de publieke sector een aanzienlijk deel van de economie: nationale en lokale overheden, openbaar vervoer, defensie, politie, onderwijs, etc. vereisen massale aankopen om te functioneren en diensten aan de bevolking te kunnen verlenen.

Aanbestedingen in openbare diensten zouden veelal van kostenbeheersingsprogramma’s kunnen profiteren om hun structuur te optimaliseren en een hoog niveau van dienstverlening aan de belastingbetaler te handhaven.

Detailhandel & Groothandel

De detail- en groothandel, d.w.z. de verkoop van goederen aan individuele eindverbruikers of aan bedrijven, is een buitengewoon competitieve sector waarop internet en online verkoop extra druk hebben gelegd.

Diepgaande kennis van de markttrends en grondig kostenmanagement zijn onontbeerlijk.

Transport en Logistiek

Transport en logistiek vormen de kern van de toeleveringsketen. De sector omvat ook transportdiensten van transfer- en grondpassagiers, koerier- en boodschappendiensten, naast magazijn- en opslagdiensten.

Toegenomen concurrentie en lagere marges maken efficiënt kostenbeheer belangrijker dan ooit.

Ontdek wie wij zijn en hoe wij werken

Wie Zijn Wij