Onze financiële experts wijzen bedrijven in deze economisch duistere tijden op verborgen financiële risico’s, waar men gelukkig ook iets kan tegen ondernemen. Het gaat over bedreigingen op het vlak van wisselmarkten, bedrijfsfinanciering en negatieve rentevoeten. Tenslotte is de huidige crisis een goede wake-up call voor die bedrijven die nog geen online en/of offline contactloze betalingen aanbieden.

Volgens onze financiële experts zijn er nu met name vier gebieden, waar ondernemingen aandacht aan dienen te besteden en waarvoor ze best maatregelen nemen.

1. Een grotere volatiliteit in de wisselmarkten

Op de één of andere manier zal de openbare schuld die nu sterk oploopt, moeten gefinancierd worden. Dit kan door hogere belastingen of door een beroep te doen op het publiek spaarwezen. Dat laatste zou, onder dezelfde omstandigheden, leiden tot een verhoging van de rentevoeten. Beide zouden sowieso wegen op het herstel van de economische activiteit.

Een deel van de oplossing zal gezocht worden in een depreciatie van de munt om de export te stimuleren. Dit kan gepaard gaan met ‘actie en reactie’ of met andere woorden: volatiliteit. Vooral voor die ondernemingen die een groot deel van hun omzet uit import en/of export halen, is het zeer belangrijk om daar in dit klimaat extra bij stil te staan. Er bestaan in de financiële markten tal van instrumenten waarmee bedrijven zich kunnen wapenen tegen volatiliteit in de wisselmarkten. De keuze van de instrumenten wordt hierbij bepaald door de specifieke situatie van het bedrijf. Ook strategische overwegingen kunnen daarbij van belang zijn.

Marc Beyens, financieel expert bij ERA: “Banken halen hun winst meer en meer uit dienstverlening. Bedrijven zijn vaak tevreden met de financiële innovaties die banken hen voorstellen – bijvoorbeeld wisselkoerstransacties – terwijl er mogelijk goedkopere manieren zijn om aan hun noden te voldoen, bijvoorbeeld via afgeleide producten. Voor sommige kosten gaat het niet over absoluut grote bedragen, maar men kan er soms wel tot 30 à 50% op besparen. Dit omdat de oplossingen die de financiële dienstverleners voorstellen niet altijd transparant en dikwijls complex zijn, en ze bovendien tijdrovend zijn om te analyseren.”

2. Diversifiëring van de bedrijfsfinanciering

De huidige crisis zal nog verschillende ‘naschokken’ krijgen. In het gunstigste geval zal men er in slagen om het virus tegen de zomer in te dijken. Maar zolang er geen adequaat vaccin of geneesmiddel gevonden wordt, riskeren we om in toekomst opnieuw in dezelfde situatie te belanden. De huidige impact op economie en financiën zal in de toekomst tot endogene schokken leiden, die impact zullen hebben op schommelingen in rentevoeten, wisselkoersen en risicopremies.

Dit wordt nog versterkt door het feit dat de huidige crisis nog lange tijd in ons collectief geheugen zal gegrift blijven. Bij de geringste onverwachte negatieve gebeurtenis, bestaat hierdoor het risico op nieuwe financiële schokken. Een betere diversifiëring van de bedrijfsfinanciering zal het in de toekomst makkelijker maken om het hoofd te bieden aan dergelijke schokken. Concreet gaat het dan over een betere spreiding van de termijnen. Bij een dalende rente zou de verleiding immers kunnen bestaan om zoveel mogelijk op korte termijn te lenen om nadien, als de rentevoeten uitgebodemd zijn, alles op langere termijn te financieren. Ons advies is om hier toch niet al te gretig op in te spelen en het herfinancieringsrisico te beperken. Ook het creëren van een extra financiële buffer is belangrijk, door verschillende kredietvormen te combineren – bijvoorbeeld kaskrediet versus andere kredietenvormen; een combinatie van factoring, kredietverzekering en financieringen op verschillende termijnen; of nog: een combinatie van bankfinanciering en crowd lending.

Danny Decupere, eveneens financieel expert bij ERA: “Aangezien er naar verwachting een aantal kredietvernieuwingen zal geweigerd worden, zal een aantal bedrijven in de problemen komen. Die bedrijven die wel kredieten blijven krijgen, zullen daarvoor een extra risicopremie moeten betalen. Ook de factoring die bedrijven gebruiken om zich in te dekken op het vlak van leveranciers, kan duurder worden. Kredietverzekeraars die de facturen aan klanten verzekeren, kunnen strenger worden. Kaskredieten zijn momenteel al erg duur. Er is dus een verhoogd risico in coronatijden. Men kan daarom best op zoek gaan naar extra cashflow door kosten te beheersen, bijvoorbeeld op financiële producten.”

3. Negatieve rentevoeten

Reeds voor de COVID-19-crisis waren negatieve rentevoeten al een uitdaging voor de meeste bedrijven. Om de economische impact van de crisis op te vangen pompt de ECB 750 miljard euro in de economie. Ook hebben de voornaamste centrale banken inmiddels hun voornaamste rentevoeten significant laten dalen. De bedoeling is ook hier wel degelijk om geld in de economie te pompen. Vandaar dat het probleem van de negatieve rente, zeker in de komende maanden, aan de orde zal blijven. De hoger vermelde diversifiëring van de financiering betekent dat er extra buffers gecreëerd worden maar dit hoeft niet te betekenen dat ondernemingen het slachtoffer dienen te worden van negatieve rente. Er bestaan immers nog steeds liquide financiële betalingsoplossingen die vrij zijn van negatieve rente. Hierbij dient uiteraard steeds de afweging gemaakt te worden of deze opportuun zijn voor de onderneming en voldoen aan de liquiditeitsvereisten.

4. Retail: de wereld verandert voorgoed, dus investeer in contactloze economie

De huidige situatie van quasi-lockdown heeft als gevolg dat een groot deel van het bedrijfsleven en het niet-alimentaire deel van de retail, plat ligt. E-commerce is voor velen één van de weinige manieren om in de huidige situatie toch nog omzet te kunnen realiseren. In de winkels die open blijven, gebeuren betalingen best niet in cash om het besmettingsgevaar te reduceren.

Indien men deze mogelijkheden vandaag nog niet aanbiedt, is dit een goede wake-up call om dat zeer binnenkort wel te gaan doen. Bij de keuze van de juiste provider voor online en/of offline-betalingssystemen houdt men daarbij best rekening met de transactiekosten, de installatiekost van betaalterminals, en de communicatie tussen de platformen in de verschillende landen waar men actief is etc. Door de enorme consolidatie op de markt, zowel nationaal als internationaal, en de verscheidenheid aan verschillende betalingssystemen, is het niet evident om de juiste providers te selecteren.

Samengevat: onze aanbevelingen voor jou

Samengevat zijn de aanbeveling van onze financiële experts:

  • blijf kritisch tegenover de financiële innovaties die banken je voorstellen;
  • probeer je herfinancieringsrisico te beperken;
  • creëer een extra financiële buffer, door verschillende kredietvormen te combineren;
  • wees waakzaam voor extra risicopremies, ook bij factoring en je kredietverzekering;
  • zoek naar liquide financiële betalingsoplossingen die vrij zijn van negatieve rente.

ERA kent alle aspecten van de financiële wereld van binnen en van buiten

ERA helpt bedrijven efficiënter te werken. Dit omvat ook ondersteuning in het organiseren van de schuldfinanciering en helpen besparen op bankkosten. Twee financiële experten van ERA, Danny Decupere en Marc Beyens, bogen op een brede professionele achtergrond in de banksector. Met deze kennis staan ze bedrijven bij om continuïteit van financiering te verzekeren en kredietaanvragen te optimaliseren. Gelet op de complexiteit van de financiële industrie en het belang van een solide financiële bedrijfsstructuur, doen CFO’s een beroep op hun expertise.

Neem vooral contact met ons op als we je kunnen bijstaan.