Is jouw bedrijfswagenbeleid al up-to-date? De veranderde regelgeving heeft immers voelbare gevolgen voor de kostprijs van bedrijfswagens. En zoals je weet, een verwittigd(e) man/vrouw is er twee waard.

Hoog tijd voor Belgische bedrijven om hun bedrijfswagenbeleid te herzien. De stijgende kosten van bedrijfswagenparken zijn immers dé uitdaging van vandaag. Twee recente politieke beslissingen, die los van elkaar genomen werden, liggen aan de basis daarvan.

Enerzijds is er in Europa een nieuwe norm en meetmethode afgesproken voor de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van wagens. Anderzijds is er sprake van een nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens in België. Die gaat in vanaf januari 2020. Beide beslissingen zullen de kosten van bedrijfswagens doen stijgen.

De WLTP, een nieuwe testprocedure

Eerst wat meer uitleg over de veranderingen op Europees niveau. Wat is er juist veranderd aan de berekening van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik? Alle wagens die sinds 1 september 2018 op de Europese markt komen, moeten getest worden op CO2-uitstoot en verbruik volgens de nieuwe, wereldwijd afgesproken testprocedure, WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Voordien gebeurden deze tests volgens een andere procedure, de New European Driving Cycle (NEDC). Dieselgate bracht echter veel misbruik van de NEDC aan het licht en de methode was bovendien niet meer up-to-date. Vandaar de komst van de WLTP.

En wat heeft die nieuwe testprocedure dan voor gevolgen? Berekend volgens de nieuwe procedure, stijgt het theoretische (norm)verbruik en de gemeten CO2-uitstoot van eenzelfde wagen met circa 25%. Die hogere waarden hebben effect op de Belgische bedrijfswagenfiscaliteit. De CO2-uitstoot beïnvloedt immers het Voordeel van Alle Aard, de CO2-taks en de fiscale aftrekbaarheid van autokosten. De werknemer wordt belast op het Voordeel van Alle Aard, de CO2-taks en de kostprijs van de fiscaal niet-aftrekbare autokosten zijn voor rekening van de werkgever.

Je hoeft echter nog niet in paniek te slaan. Om de pijn nog even te verzachten, is het gebruik van de nieuwe WLTP-cijfers tot eind 2020 nog niet verplicht. Tot dan mogen in principe de oude waarden gebruikt worden. De metingen worden ondertussen echter niet meer volgens de oude methode uitgevoerd. De WLTP-waarden zullen hierdoor dus tot eind 2020 volgens een specifieke procedure omgezet worden naar een benadering van de oude NEDC-cijfers. Men spreekt dan over NEDC 2.0. Deze berekeningen volgens NEDC 2.0 resulteren echter nog steeds in een 10% hogere CO2-uitstoot. De werkgever zal dus een hogere CO2-taks moeten betalen en zal (in vele gevallen) recht hebben op een kleinere fiscale aftrek. Voor wagens die in het verkeer werden gebracht voor 1 september 2018 verandert er niets. Voor nieuwe wagens zal de ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) echter met circa 1,5 à 2% verhogen.

Lagere fiscale aftrek

En wat houdt de andere, Belgische beslissing dan juist in? Naast de hierboven beschreven veranderingen, besliste de Belgische overheid om de Belgische bedrijfswagenfiscaliteit aan te passen. Het aftrekpercentage van wagen- en brandstofkosten zal anders berekend worden. Het blijft gebaseerd op CO2-uitstoot, maar volgens een nieuwe formule waardoor de fiscale aftrekbaarheid van wagens vermindert met ongeveer 20%. Brandstofkosten zullen niet meer standaard 75% aftrekbaar zijn, maar dezelfde formule volgen als de overige autokosten. De TCO van je wagenpark zal door deze beslissing in één klap met zo’n 2% stijgen. Vanaf 1 januari 2020 (fiscaal jaar) zal elke wagen immers aan de nieuwe fiscale berekeningsmethode onderworpen worden, waarbij de verlaging van de vennootschapsbelasting de kostenstijging helaas onvoldoende zal compenseren.

Hoewel de beschreven veranderingen nu nog niet (volledig) van toepassing zijn, bereid je je best voor. Wagens die je nu aankoopt of begint te huren zullen vanaf volgend jaar immers aan beide effecten onderhevig zijn, en bijgevolg al snel 4% extra TCO kosten in vergelijking met een identieke wagen uit 2018. Herbekijk dus je car policy, en kies meer dan ooit voor wagens met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Vooral wagens op aardgas (CNG) en full hybrid wagens worden in deze context interessant. Het aanbod van dit soort wagens is tegenwoordig echter nog beperkt. Het wordt ook steeds nuttiger om de fiscale lasten van een bedrijfswagen in de werknemersbudgetten te verwerken. In de huidige war on talent is het bovendien belangrijk om werknemers voor zich te kunnen (blijven) winnen. Werkgevers zullen de evenwichtsoefening moeten maken tussen blije werknemers en controleerbare bedrijfswagenkosten.